Nowa Biała City

Ta strona aktualnie jest w trakcie generalnego remontu. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w zasadach wycinki drzew.

Paweł Długi |

KOMUNIKAT

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nowy Targ informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa powyżej, właściciel nieruchomości obowiązany będzie dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Nowy Targ, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Z terenu wpisanego do rejestru zabytków zezwolenie wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedziba ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

Procedura postępowania:

1. Złożenie przez stronę zgłoszenia wycinki drzew/krzewów.
2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ dokonuje oględzin w terenie zgłoszonych drzew/krzewów.
3. Po dokonaniu oględzin właściwy organ w terminie 14 dni może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, jeśli organ nie wnosi sprzeciwu w powyższym terminie – usunięcie drzewa/krzewu może nastąpić („milcząca zgoda”)*.
4. Właściwy organ może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (koszt zaświadczenia 17 zł).

*Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości z której zostało usunięte drzewo/krzew wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – właściwy organ na podstawie oględzin nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji obowiązek uiszczenia opłaty .
____________________________________________________________________

Okresy lęgowe:

Ponadto przypomina się iż okresy lęgowe występują w okresie od 1 marca do 15 października – zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), dlatego też zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych między innymi niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich. (…)

________________________________________
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia spraw związanych z wycinką drzew i krzewów:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
II piętro, pokój 206
tel.: 18-26-32-222

Więcej: na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ w zakładce KOMUNIKATY.


Mieszkam w Nowej Białej. Możliwość współtworzenia strony motywuje mnie do dalszego poznawania naszej przeszłości, która zawsze mnie interesowała. A ciekawa przeszłość, często niesamowita i skomplikowana jest tu wszędzie. Będę ją prezentował w formie amatorskiej ale jednocześnie sprawdzonej. Oczywiście zastanawiam się nad naszą przyszłością, która wynika z przeszłości i z dnia dzisiejszego. O tych dzisiejszych, bieżących wydarzeniach też chcę informować. Pozdrawiam czytających. Jak macie pytania i propozycje PISZCIE !

[X] Zamknij